• Magyar
 • Română
 • English
 • REGULAMENT INTERN PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  INFORMAŢII PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

   

  Informații generale despre datele cu caracter personal

   

  Sunt considerate date cu caracter personal: (platforme, medii unde sunt incarcate sau utilizate, postate, publicate)

  numele si prenumele – site-ul oficial, pagina Facebook sau alte pagini oficiale din diferite medii sociale ale unității (după caz), baze de date proprii, SIIIR, EDUSAL, REVISAL, Online+ (a ISJHR), documente scolare, documente de angajare/inscriere/admitere, documente de formare (ISJHR, CCD etc.).

  adresa de domiciliu / reședință – baze de date proprii, SIIIR, EDUSAL, REVISAL, Online+ (a ISJHR), documente scolare, documente de angajare/inscriere/admitere, documente de formare (ISJHR, CCD etc.).

  codul numeric personal – baze de date proprii, SIIIR, EDUSAL, REVISAL, Online+ (a ISJHR), documente scolare, documente de angajare/inscriere/admitere, documente de formare (ISJHR, CCD etc.).

  data nașterii – baze de date proprii, SIIIR, EDUSAL, REVISAL, Online+ (a ISJHR), documente scolare, documente de angajare/inscriere/admitere, documente de formare (ISJHR, CCD etc.).

  seria și nr actului de identitate – baze de date proprii, SIIIR, EDUSAL, REVISAL, Online+ (a ISJHR), documente scolare, documente de angajare/inscriere/admitere, documente de formare (ISJHR, CCD etc.).

  fotografia/filmarea persoanei – site-ul oficial, pagina Facebook sau alte pagini oficiale din diferite medii sociale ale unității (după caz)

  semnătura olografă – documente scolare, documente de angajare, documente de formare (ISJHR, CCD etc.) sau alte documente specificate de legile in vigoare care sunt obligatorii pentru instituitie.

  adresa de e-mail si numarul de telefon – baze de date proprii

  profilul on-line – baze de date proprii.

  I.P.ul – baze de date proprii.

  Sectiunea I. Categorii de persoane

  Scoala Gimnazială “József Attila” din Miercurea Ciuc – denumit în continuare S.G.J.A. M-Ciuc – prelucrează datele cu caracter personal pentru următoarele categorii de persoane fizice, în funcţie de scopul prevăzut la secţiunea a III-a:

  1. a) Elevi, părinţi, reprezentanţi legali ai acestora, alţi membri ai familiei (după caz), candidaţi la testele sau examenele naţionale, viitori elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare şi personal nedidactic în relaţii contractuale cu S.G.J.A. M-Ciuc, candidaţi la concursurile de ocupare a posturilor din sistemul educaţional. Datele acestor categorii sunt introduse in aplicatiile informatice a MEN si ISJ Harghita (SIIIR, EDUSAL, REVISAL, ONLINE+ etc.).
  2. b) Elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic sau alţi membri ai familiei acestor categorii enumerate, posibili beneficiari ai programelor de protecţie socială derulate de MEN (asigurarea manualelor şcolare, Programul “Corn şi lapte”, Programul “Euro200”, , asigurarea transportului şcolar, burse, precum şi a altor programe similare);
   c) Elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic, vizitatori, orice persoană care intră în sediul S.G.J.A. M-Ciuc, dotat cu sistem de supraveghere audio-video;
   d) Orice persoană fizică sau juridică ce are raporturi de natură economică sau contractuală cu S.G.J.A. M-Ciuc.

  Sectiunea II. Scopul colectării şi prelucrării

  Conform cerinţelor Regulamentului U.E. nr. 679 / 2017 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, S.G.J.A. M-Ciuc are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice prevăzute la secţiunea I.

  Scopul colectării datelor este:

  1. a) pentru persoanele prevăzute la secţiunea I. litera a: prestări de servicii ale S.G.J.A. M-Ciuc pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv: educaţie şi cultură. De asemenea, informaţiile colectate de către S.G.J.A. M-Ciuc sunt folosite pentru realizarea sarcinilor prevazute in legislatia in vigoare, pentru realizarea sarcinilor de management educational,  pentru realizarea sarcinilor administrative educationale, în vederea îndeplinirii sarcinilor privind legislatia muncii, sau pentru intocmirea unor analize şi prelucrări statistice necesare, pentru fundamentarea deciziilor în managementul sistemului educaţional, în vederea promovării ofertei educationale (prin afise, pliante, site oficial, pagina Facebook, Twitter sau alte medii sociale etc.), respectiv pentru arhivare, conform precizărilor legale.
  2. b) pentru persoanele fizice prevăzute la secţiunea I litera b: protecţie socială.
  3. c) pentru persoanele fizice prevăzute la secţiunea I, litera c: monitorizarea accesului persoanelor în spaţii publice/private; securitatea persoanelor şi a spaţiilor publice/private; monitorizare video şi securitate.
  4. d) pentru persoanele fizice prevazute la secţiunea I, litera d: evidenţa financiar contabilă a S.G.J.A. M-Ciuc.

  Sectiunea III. Motivaţia colectării şi prelucrării

  Scopul major pentru care S.G.J.A. M-Ciuc colectează date cu caracter personal ţine de prelucrări ale informaţiilor pe baza cărora să se poată lua decizii coerente şi corecte în managementul sistemului educaţional. Deşi actul educaţional pentru învăţământul obligatoriu este gratuit, persoanele fizice sunt obligate să furnizeze o serie de date obligatorii (informaţii despre identitatea persoanei precum şi a părinţilor sau reprezentanţilor legali, acceptul monitorizării video pentru sporirea securităţii în sistemul educaţional), în cazul prevăzut la secţiunea II, litera a) şi c), acestea fiind necesare în vederea derulării/iniţierii de raporturi juridice cu S.G.J.A. M-Ciuc, cu respectarea prevederilor legale (de exemplu: cele privind relaţia cu angajaţii sau cele privind înscrierea în învăţământ sau cele privind evidenţa rezultatelor şcolare sau a actelor de studii). În cazul refuzului de a furniza aceste date, S.G.J.A. M-Ciuc poate să refuze iniţierea de raporturi juridice, întrucât poate fi pus în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale in domeniul educaţional, iar în cazul angajaţilor, a prevederilor dreptului muncii şi dreptului fiscal. De asemenea, S.G.J.A. M-Ciuc colectează şi o serie de informaţii care nu au caracter obligatoriu (de exemplu: adresa de email, telefon) în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu elevii, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora precum şi pentru realizarea ulterioară de sondaje statistice (selectarea aleatoare a unui eşantion şi administrarea unui chestionar relativ la aspectele educaţionale) utilizând comunicarea prin sistemul poştei electronice. În cazul în care persoanele fizice şi-au dat acordul pentru colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter opţional, au dreptul ca ulterior să solicite excluderea din baza de date a S.G.J.A. M-Ciuc a acestor informaţii. Refuzul furnizării şi/ sau prelucrării datelor informaţiilor opţionale poate duce la imposibilitatea ca S.G.J.A. M-Ciuc să transmită informaţii despre serviciile sale. Totodată având în vedere faptul că site-ul oficial al scolii, respectiv peginile oficiale din media socială a unității deservesc buna informare a beneficiarilor secundari si primari la educatie, respectiv promovarea imaginii unității în societate, unitatea realizează si postează imagini si clipuri video cu imaginile elevilor, personalului din unitate si a celor care participă în mod voluntar la evenimentele organizate de unitate.

  1. b) În situaţiile prevăzute la secţiunea II, litera b) furnizarea datelor este necesară pentru ca persoanele în cauză să poată beneficia de acces la respectivele categorii de programe de protecţie socială. Refuzul de a furniza informaţii personale în acest scop poate duce la pierderea calităţii de beneficiar al programelor de protecţie socială.
  2. c) În situaţiile prevăzute la secţiunea II, litera d) informaţiile cu caracter personal se colectează şi prelucrează pentru a respecta prevederile legale referitoare la înregistrarea operaţiunilor financiar-contabile. Furnizarea informaţiilor din această categorie este obligatorie, refuzul duce la imposibilitatea de a demara relaţii juridice între S.G.J.A. M-Ciuc şi respectivele persoane.

  Sectiunea IV. Părţile care au acces la informaţiile cu caracter personal

  Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:

  1. a) In cazul prevazut la secţiunea II, literele a), b), c) şi d): persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, angajaţi ai operatorului cu drept de acces, împuternicitul operatorului, alte persoane fizice/juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului, autoritatea judecătorească, poliţia, organe de urmarire penală şi alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.

   

  Sectiunea V. Drepturile persoanelor a căror date personale sunt colectate şi/ sau prelucrate

  La cererea persoanelor fizice, S.G.J.A. M-Ciuc confirmă dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit. S.G.J.A. M-Ciuc se obligă să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679 / 2016.

  Conform Regulamentului U.E. nr. 679 / 2016, persoanele fizice beneficiază de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege, când prelucrarea de către S.G.J.A. M-Ciuc a datelor este obligatorie.

  Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către S.G.J.A. M-Ciuc prin intermediul e-mailului gdpr_sgja@jozsefattilaiskola.ro, sau direct, la la birourile de Secretariat ale unității S.G.J.A. M-Ciuc din Miercurea Ciuc, strada Miron Cristea, nr. 1, sau Bulevardul Fratiei nr. 2o. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
  Dacă unele dintre datele referitoare la dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil în vederea rectificării/actualizării acestora.

  1. Prelucrarea datelor speciale
  2. Date privind sănătatea angajaților și elevilor G.J.A. M-Ciuc
  3. În relația cu cabinetul de medicina muncii, respectiv psihologia muncii informațiile furnizate sunt confidențiale și privesc doar capacitatea de muncă a angajatului, fișa de medicina muncii fiind păstrată de departamentul administrativ. În relația cu cabinetul de medicină școlară din cadrul G.J.A. M-Ciuc, informațiile furnizate sunt confidențiale și privesc doar capacitatea elevului de a frecventa cursurile școlare, fișa medicală fiind păstrată în cabinetul medical prin grija asistentei medicale Csiszer/Szokol Maria.
  4. Informațiile aferente certificatelor de concediu medical sunt confidențiale și sunt gestionate, în condițiile legii, de departamentul salarizare / contabilitate. Informațiile aferente motivărilor medicale ale elevilor sunt confidențiale și sunt gestionate, în condițiile legii de diriginți, învățători.

  Angajații S.G.J.A. M-Ciuc nu au obligația dezvăluirii secretului diagnosticului medical către angajator.

  1. Informatii aferente confesiunii, care sunt înregistrate în catalogul școlii. Acestea sunt păstrate în Cancelarii, accesul la acestea fiind interzise cu exceptia persoanelor desemnate de către directiune: , profesori de religie, diriginti, invatatori, secretari, directori.
  2. Date privind apartenența la sindicate

              În relația cu angajații care sunt afiliați unor sindicate, S.G.J.A. M-Ciuc poate solicita nominalizarea sindicatului cu scopul direcționării a 1% din salariul angajatului către sindicatul afiliat. Accesul la acest tip de informații îl are departamentul salarizare / contabilitate și responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal.

   

  1. Date personale care nu se solicită

  Nu se vor solicita date personale care dezvăluie originea rasială sau etnică, cu excepția situațiilor când acestea sunt prelucrate de către M.E.N prin SIIIR, opiniile politice, confesiunea – cu exceptiile de mai sus – convingerile filosofice, apartenența sindicală – cu excepția prevăzută mai sus – prelucrarea de date biometrice și genetice, date privind sănătatea –cu excepțiile prevăzute mai sus -, viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

  VII. Utilizarea mijloacelor de comunicare electronică în cadrul sarcinilor de serviciu

  Angajații S.G.J.A. M-Ciuc vor utiliza în cadrul sarcinilor de serviciu adrese de e-mail de serviciu, iar la încheierea contractului de management / contractului de muncă au obligația de a se asigura că toate datele personale (altele decât cele ale propriei persoane) sunt transferate către noul titular al postului. Angajatii vor utiliza e-mail-ul personal ca urmare a optiuni personale în acest sens.

  VIII. Încălcarea securității datelor cu caracter personal

  Angajații S.G.J.A. M-Ciuc care observă o încălcare a securității datelor cu caracter personal sau situații de vulnerabilitate vor notifica de urgență responsabilul prelucrării datelor cu caracter personal, în mod direct sau în scris, pe adresa de e-mail dedicată.

  Responsabilul prelucrării datelor cu caracter personal va comunica situația directorului unității de învățământ și va notifica Autoritatea de supraveghere, în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul U.E. nr. 679 / 2016.

  De asemenea, va lua toate măsurile necesare diminuării consecințelor.

  Aspecte finale

  Angajații S.G.J.A. M-Ciuc vor afișa public date cu caracter personal doar dacă există acordul persoanei / persoanelor în cauză. În situația în care acordul este negativ, se poate recurge la anonimizare.

  Ofiterul privind protectia datelor cu caracter personal:

  BENKŐ LÓRÁND, informatician – securitatea si protectia datelor cu caracter personal.

  Personalul desemnat pentru supravegherea, administrarea si prelucrarea datelor cu caracter personal: 

  LADÓ ZSUZSÁNNA –  secretarul unității de învățământ – CORP DE CLADIRE 1.

  SIMON ARANKA –  secretarul unității de învățământ – CORP DE CLADIRE 2.

   

  Tot personalul angajat, personalul de conducere (inclusiv membrii Consiliului de administratie), personal didactic auxiliar (secretari, bibliotecari, administrator, contabil, informatician) si personalul insarcinat cu coordonarea formatiunilor de studiu (diriginti si invatatori), personalul didactic prin accesul la cataloagele claselor directori, care accesează sau prelucrează date cu caracter personal stabilit în prezenta vor respecta confidentialitatea acestora si nu le vor transmite către terti.  Încălcarea acestor prevederi constituie abatere disciplinară și se sanctionează conform legislatiei in vigoare.

   

  Contact: dataprot@jozsefattilaiskola.ro, telefon: 0266/314644 respectiv 0266/314311. Alte contacte la sectiunea Kapcsolat/Contact a site-ului: www.jozsefattilaiskola.ro

   

  Contacte si modele de declaratii ale autoritatii ierarhic superioare:  http://isjhr.eduhr.ro/web2/index.php/ro/component/content/article/579-gdpr/6304-protectia-datelor-isjhr

  Declarație angajați

  Declarație beneficiari parinți elevi